LATEST FULL EPISODE

ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ ?
ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ ?
22 มกราคม 2560
รายการ Global Village ประจำวันที่ 22 มกราคม 2560 AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ ที่หลายคนมองว่า มันอาจจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในอนาคต ตอนนี้ AI ถูกนำไปใช้ในด้านใดบ้าง และในอนาคต…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :