LATEST FULL EPISODE

เบียร์เชวา ... สร้างเมืองใหม่ด้วยวิสัยทัศน์
เบียร์เชวา ... สร้างเมืองใหม่ด้วยวิสัยทัศน์
19 กุมภาพันธ์ 2560
รายการ Global Village ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เบียร์เชวา...เมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนทะเลทรายเนเกฟ ทางตอนใต้ของอิสราเอล และเป็นต้นแบบของเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :