สังคมไทยต้องการครูที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่านี้

รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2555

 

จากกรณีข่าวดังที่มีกระแสวิจารณ์ในกระทู้พันทิพย์ดอทคอมว่า ครูฝึกสอนถูกส่งตัวกลับจากโรงเรียนสวนกุหลาบเนื่องจากมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงว่าโรงเรียนได้ทำถูกแล้วหรือที่ส่งตัวครูฝึกสอนท่านนี้กลับ

 

และจากร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศขึ้นโดยในใจความเนื้อหานั้นมีดังนี้

๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และ ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสาคัญ ดังนี้

๑.๑ กาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) และกาหนดอานาจหน้าที่ กาหนดคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๒ กาหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) และกาหนดอานาจหน้าที่

๑.๓ กาหนดให้สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและ งานวิชาการของคณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานฯ

๑.๔ กาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทามิได้

๑.๕ กาหนดให้บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทาในลักษณะ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. โดยการร้องขอดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอานาจ

๑.๖ กาหนดให้คณะกรรมการ วลพ. อาจกาหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคาวินิจฉัย เพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าที่จาเป็นและสมควรแก่กรณีได้

๑.๗ กรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้มีอานาจออกคาสั่งตามที่กาหนดได้

๑.๘ กรณีคณะกรรมการ วลพ. มีคาวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ โดยการสงเคราะห์ผู้เสียหายให้กระทาโดยให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่กาหนด

๑.๙ กาหนดให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกาหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน

๑.๑๐ กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๑.๑๑ กาหนดบทกาหนดโทษ

 

๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับคานิยาม "การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ" หมายความว่า "การกระทาหรือไม่กระทาการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกาเนิด เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ" ซึ่งประโยคสุดท้ายของคานิยามดังกล่าวอาจขัดต่อพันธกรณีของไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ซึ่งห้ามการแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ทั้งนี้ ข้อยกเว้นดังกล่าวอาจเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลบางประการโดยการรับรองของกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นการทาลายเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตั้งแต่ต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 

ถ้าสังคมไทยยังคงยึดหลักว่าใครเป็นตุ๊ด ใครเป็นเกย์แล้วกีดกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้มีตัวตนอยู่ในสังคม  เราคงจะทำให้ประเทศพัฒนาได้อย่างลำบากแน่นอน

EMBED CODE :

WATCH NEXT

ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้ออกข้อสอบ
ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้ออกข้อสอบ
ติดตามรายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับคำผกา เสาร์ - อาทิตย์นี้ (3 - 4 มี.ค.55) ในตอน ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้ออกข้อสอบ
ชุดสีแดงของเรยาใน...เรยาเดอะมิวสิคัล
ชุดสีแดงของเรยาใน...เรยาเดอะมิวสิคัล
ติดตามรายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับคำผกา อาทิตย์นี้ (30 ก.ย.55) นำเสนอในตอน ชุดสีแดงของเรยาใน...เรยาเดอะมิวสิคัล
ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง
ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง
ติดตามรายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับคำผกา เสาร์นี้ (29 ก.ย.55) นำเสนอในตอน ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย ตอนที่ 2
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย ตอนที่ 2
รายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2555
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ จะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างในประเด็น 'รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย' ในเวลา 20:00 น. – 20:30 น. ทาง Voice TV
เพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น
เพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาวันอาทิตย์นี้ จะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างในประเด็น 'เพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น'
มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักเดียวใจเดียว
มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักเดียวใจเดียว
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาวันเสาร์นี้(15 ก.ย.55) จะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างในประเด็น "มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักเดียวใจเดียว
COSPLAY คืออะไร
COSPLAY คืออะไร
ติดตามชมรายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา 16 มิถุนายน 2555 : COSPLAY คืออะไร

VOICE TV TWEETS

VARIETY PROGRAMMES

COZY LIVING

video
วิธีชะลอผมหงอกก่อนวัย / ทำงาน ทานอาหาร พักผ่อนที่ Storyline
Cozy Living สารพันความรู้เรื่องและเรื่องราวดีๆของการดูแลสุขภาพ ความสวยความงาม ครอบครัว คู่รัก การประคับประคองความสัมพันธ์ หรือแม้แต่ในเรื่องของการดูแลบุตรหลาน และการศึกษา ที่เราคัดสรรมาฝากกันทุกสัปดาห์

THAILAND

video
วิวาทะ 'ธัมมชโย' สับ(ขา)หลอก
ตลอดสัปดาห์นี้ กรณีของพระธัมมชโย เป็นที่จับตามองของสังคมว่า ที่สุดแล้วจะเข้ามอบตัวกับทางดีเอสไอหรือไม่ จนกระทั่ง พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ต้องออกโรงเอง พร้อมขู่ฟ้องเอาผิดให้สละสมณเพศ จากคดีฟ้องร้องที่ยืดเยื้อจากการฟอกเงิน
TOP
NOW :