ไม่พบผลการค้นหา
รมช.พาณิชย์ เปิดโครงการ "อยู่เป็น" ชูโรดแมปส่งเสริมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยแบบครบวงจร เน้นพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในปี 2563 กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจและมีมาตรฐานตามหลักสากล การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน และสร้างโอกาสทางการตลาดโดยผลักดันให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต 

สำหรับแนวทางการส่งเสริมนั้น ได้มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำโรดแมพเพื่อผลักดันภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการ "อยู่เป็น" ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2573 ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1.การสร้างการรับรู้ (Awareness)ด้วยการเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทักษะการบริการจัดการ กฎระเบียบที่จำเป็น การสร้างมาตรฐานสากล

2.การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการใช้ Knowledge Experience, การสร้าง Networking, การเป็น Good Governance Standardization 3.การสร้าง Supply Chain โดยสร้างกลุ่มธุรกิจที่สนองความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์มาตรฐานสากลสูงในการดูแลผู้สูงอายุและ 4.การสร้าง Ecosystem อาทิ การผลักดันมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมการลงทุน จาก BOI การสนับสนุนผลิตภัณฑ์/บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

และเพื่อให้การดำเนินโครงการ "อยู่เป็น" สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ จึงใช้โอกาสวันที่ 14 ก.พ. เป็นวันเปิดตัวโครงการ เนื่องจากต้องการให้ทุกคนเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรัก

วีรศักดิ์ รมช พาณิชย์.jpg
  • วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายวีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ไม่เฉพาะแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่ต้องมีการปรับตัวรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย ภาครัฐก็มีความท้าทายในการวางแผนเพื่อรับมือด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้ การส่งเสริมและขยายโอกาสในการทำงานของผู้สูงอายุ การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยในที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีความน่าสนใจและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว ผู้ที่สนใจจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจจึงควรศึกษามาตรฐานของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ดี เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจ รวมถึงการมีไอเดียสร้างสรรค์และหาหนทางนำธุรกิจตัวเองเข้าไปจับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่า ในปี 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12,361,000 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด