LATEST FULL EPISODE

3 ปี ผลาญภาษีประชาชน 1,000  ล้าน งบดูงานรัฐสภา : FULL EP
3 ปี ผลาญภาษีประชาชน 1,000  ล้าน งบดูงานรัฐสภา : FULL EP
26 มิถุนายน 2560
รายการ WakeUp News ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายเสรี สุวรรณภานนท์ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) กล่าวว่า ในการประชุม สปท. วันที่อังคารนี้…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :