LATEST FULL EPISODE

‘ไม่มีอะไรที่ไร้ค่า’ ที่ช่างชุ่ย: FULL EP
‘ไม่มีอะไรที่ไร้ค่า’ ที่ช่างชุ่ย: FULL EP
10 มิถุนายน 2560
รายการ Global Village ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ‘ช่างชุ่ย’ ลานประลองความคิดสร้างสรรค์แห่งแรกของประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ริมถนนสิรินธร พื้นที่บริเวณนี้จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :