LATEST FULL EPISODE

ปฏิรูปการศึกษา ทำทันที
ปฏิรูปการศึกษา ทำทันที
3 พฤษภาคม 2558
รายการ Intelligence วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เรื่องยาวไกล เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เปิดเทอมนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา หนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา…

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :