สังคมไทยต้องการครูที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่านี้

รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2555

 

จากกรณีข่าวดังที่มีกระแสวิจารณ์ในกระทู้พันทิพย์ดอทคอมว่า ครูฝึกสอนถูกส่งตัวกลับจากโรงเรียนสวนกุหลาบเนื่องจากมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงว่าโรงเรียนได้ทำถูกแล้วหรือที่ส่งตัวครูฝึกสอนท่านนี้กลับ

 

และจากร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศขึ้นโดยในใจความเนื้อหานั้นมีดังนี้

๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และ ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสาคัญ ดังนี้

๑.๑ กาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) และกาหนดอานาจหน้าที่ กาหนดคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๒ กาหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) และกาหนดอานาจหน้าที่

๑.๓ กาหนดให้สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและ งานวิชาการของคณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานฯ

๑.๔ กาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทามิได้

๑.๕ กาหนดให้บุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทาในลักษณะ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. โดยการร้องขอดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องในอันที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอานาจ

๑.๖ กาหนดให้คณะกรรมการ วลพ. อาจกาหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคาวินิจฉัย เพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าที่จาเป็นและสมควรแก่กรณีได้

๑.๗ กรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้มีอานาจออกคาสั่งตามที่กาหนดได้

๑.๘ กรณีคณะกรรมการ วลพ. มีคาวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ โดยการสงเคราะห์ผู้เสียหายให้กระทาโดยให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่กาหนด

๑.๙ กาหนดให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับ การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกาหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน

๑.๑๐ กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

๑.๑๑ กาหนดบทกาหนดโทษ

 

๒. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับคานิยาม "การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ" หมายความว่า "การกระทาหรือไม่กระทาการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกาเนิด เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ" ซึ่งประโยคสุดท้ายของคานิยามดังกล่าวอาจขัดต่อพันธกรณีของไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ซึ่งห้ามการแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ทั้งนี้ ข้อยกเว้นดังกล่าวอาจเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลบางประการโดยการรับรองของกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นการทาลายเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตั้งแต่ต้น ไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

 

ถ้าสังคมไทยยังคงยึดหลักว่าใครเป็นตุ๊ด ใครเป็นเกย์แล้วกีดกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้มีตัวตนอยู่ในสังคม  เราคงจะทำให้ประเทศพัฒนาได้อย่างลำบากแน่นอน

EMBED CODE :

WATCH NEXT

ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้ออกข้อสอบ
ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้ออกข้อสอบ
ติดตามรายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับคำผกา เสาร์ - อาทิตย์นี้ (3 - 4 มี.ค.55) ในตอน ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้ออกข้อสอบ
ชุดสีแดงของเรยาใน...เรยาเดอะมิวสิคัล
ชุดสีแดงของเรยาใน...เรยาเดอะมิวสิคัล
ติดตามรายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับคำผกา อาทิตย์นี้ (30 ก.ย.55) นำเสนอในตอน ชุดสีแดงของเรยาใน...เรยาเดอะมิวสิคัล
ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง
ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง
ติดตามรายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับคำผกา เสาร์นี้ (29 ก.ย.55) นำเสนอในตอน ความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นสำหรับผู้หญิง
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย ตอนที่ 2
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย ตอนที่ 2
รายการ คิดเล่นเห็นต่าง กับ คำผกา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2555
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย
รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ จะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างในประเด็น 'รถไฟความเร็วสูงกับอนาคตของประเทศไทย' ในเวลา 20:00 น. – 20:30 น. ทาง Voice TV
เพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น
เพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาวันอาทิตย์นี้ จะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างในประเด็น 'เพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น'
มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักเดียวใจเดียว
มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักเดียวใจเดียว
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกาวันเสาร์นี้(15 ก.ย.55) จะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างในประเด็น "มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักเดียวใจเดียว
COSPLAY คืออะไร
COSPLAY คืออะไร
ติดตามชมรายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา 16 มิถุนายน 2555 : COSPLAY คืออะไร

VOICE TV TWEETS

WORLD

เผยเทปลับไดอานาเปิดใจ 'ราชวงศ์อังกฤษไร้ความเมตตา'
ในโอกาสใกล้ครบรอบ 20 ปีการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอานา มีการเผยแพร่เทปลับที่พระองค์ตรัสกับเพื่อนสนิททางโทรศัพท์ ถึงการหย่าร้างที่ขมขื่น และยังทรงยอมรับว่าราชวงศ์อังกฤษเป็นครอบครัวที่ไม่น่ารักและปราศจากความเมตตา
TOP
NOW :