LATEST FULL EPISODE

'TU Showcase 2017' โชว์ตัวตนลูกแม่โดม
'TU Showcase 2017' โชว์ตัวตนลูกแม่โดม
26 กุมภาพันธ์ 2560
กลับมาอีกครั้ง สำหรับงาน TU Showcase 2017 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ศักยภาพของตัวเองในทางสร้างสรรค์ เรื่องราวการเมืองไทยทุกยุคสมัย ถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลปะบนเสื้อผ้า…

MORE FULL EPISODES

Load More

MORE ABOUT VARIETY PROGRAMME

TOP
NOW :