ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย ควบคุมการทิ้งและกำจัดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว แยกเป็นถังขยะเฉพาะ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หลังพบขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วกว่า 2 ล้านชิ้นต่อวัน

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำข้อเสนอแนะไปยังกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการควบคุมการทิ้งและกำจัดขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยการให้ทิ้งลงถังขยะเฉพาะให้ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถือเป็นขยะติดเชื้อทุกชิ้น แล้วเข้านำสู่กระบวนการเผากำจัดตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง คือจัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยเฉพาะแล้วติดสัญลักษณ์รูปภาพข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรวางไว้ในจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและไม่ควรมีจุดรวบรวมเกิน 2 จุดเพื่อบ้องกันการแพร่ระบาดของโรค ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในองค์กรต่อเนื่อง และควรแสดงแผนผังหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้บริเวณที่ตั้งถังขยะ

รวบรวมโดยแยกทิ้งจากขยะอื่นๆ เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่งให้สถานที่กำจัดเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป จัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานที่ชุมชนทั่วไปให้เพียงพอโดยรวบรวมใส่ถุงขยะที่ปิดสนิท

กรณีสถานที่กำจัดบางแห่งไม่สามารถรับกำจัด เนื่องจากเกินขีดความสามารถควรประสานส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการร่วมมือกันบริหารจัดการเรื่องการกำจัดลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสุดท้ายขอความร่มมือผู้ประกอบการภาคเอกชนที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อช่วยลดหรืองดค่าบริการกำจัดช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ

เบื้องต้นจะมีบริษัทเอกชนรับเก็บขนหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หรือขยะมูลฝอยติดเชื้อ แบ่งเป็นบริษัทที่รับเก็บขน (เอกชน) 25 บริษัทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับเก็บขน 12 แห่งจากนั้นจะมีบริษัทเอกชน 5 บริษัท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่งรวมศักยภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อได้ 354.5 ตันต่อวัน เพื่อรับไปกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีเตาเผาขยะโดยใช้อุณหภูมิการเผากำจัดขยะติดเชื้ออยู่ที่ 800-1,000 องศาเซลเซียส ถึงจะกำจัดเชื้อไวรัสได้ ในส่วนของสถานพยาบาลมีระบบจัดการและกำจัดขยะติดเชื้ออยู่แล้วด้วยการวิธีการเผาตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง

นายประลอง เพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบจากอัตรากำลังการผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศต่อวันอยู่ที่ 1.2-1.3 ล้านชิ้น และจากการนำเข้าจากต่างประเทศจะทำให้เกิดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วประมาณ 1-2 ล้านชิ้นต่อวัน หรือประมาณ 240 กิโลกรัมหรือเฉลี่ย 1 ชิ้นน้ำหนักประมาณ 0.012 กิโลกรัม