ไม่พบผลการค้นหา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการกรมชลประทานหาแหล่งเก็บน้ำเพิ่มเติม ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ-เตรียมรับน้ำช่วงต้นฤดูฝน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาแนวทางจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม รวมถึงปรับปรุงพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิมให้มีประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำทุกพื้นที่และเตรียมรับน้ำช่วงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าภายหลังนายเฉลิมชัย ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จ.เชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำในลำน้ำแม่ปิง ที่มีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินที่อยู่ก้นคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น ขณะนี้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำ ในพื้นที่อ.สารภี จ.เชียงใหม่ระยะทางประมาณ 15 ก.ม.แล้ว 

ส่วนการจ้างแรงงานเกษตรกรที่เสียโอกาสในการปลูกข้าวนาปรัง หากงบประมาณลงมาถึงพื้นที่แล้ว กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการจ้างแรงงานดังกล่าวทันที ทั้งนี้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเน้นน้ำด้านอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 447 แห่ง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 43,073 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 เป็นปริมาตรน้ำใช้การได้ 19,299 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 15.30 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 86.50 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน แบ่งเป็นลุ่มเจ้าพระยา ใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ปัจจุบันสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 10,185 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 เป็นปริมาตรน้ำใช้การได้ 3,489 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 17.68 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 17 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (14%) อ่างฯสิริกิติ์ (24%) อ่างฯแม่กวงอุดมธารา (24%) อ่างฯแม่มอก (16%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (4%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-8%) อ่างฯลำพระเพลิง (11%) อ่างฯมูลบน (26%) อ่างฯลำแซะ (23%) อ่างฯลำนางรอง (15%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (19%) อ่างฯทับเสลา (13%) อ่างฯกระเสียว (7%) อ่างฯคลองสียัด (11%) อ่างฯบางพระ (26%) อ่างฯหนองปลาไหล (13%) และอ่างฯประแสร์ (27%) และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาตรน้ำอยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่าง คือ อ่างฯศรีนครินทร์ (81%)