ไม่พบผลการค้นหา
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ตรวจราชการพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ย้ำต้องติดดินรับฟังปัญหาประชาชน พร้อมเร่งช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน ลั่นต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องผู้มีอิทธิพล การค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายเด็ดขาด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดย พล.อ.ประวิตร ขอบคุณและให้กำลังใจข้าราชการทุกหน่วยงาน ถึงความพยายามร่วมกันขับเคลื่อนปฏิรูปและวางรากฐานประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา พร้อมกำชับ ขอให้ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในทุกจังหวัด ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งต้องลงพื้นที่รับฟังประชาชนและร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาหลักด้านความมั่นคง ควบคู่กับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ให้ปรากฏผลเชิงประจักษ์ เป็นที่เชื่อมั่นจากประชาชนมากขึ้น ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขณะเดียวกันต้องไม่โดดเดี่ยวประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยให้สนับสนุนพัฒนาทักษะอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ให้เข้มแข็งอย่างพอเพียงให้ได้

ทั้งนี้ภาคใต้ตอนบนถือเป็นเส้นทางผ่านยาเสพติดที่สำคัญ ขอให้คงความต่อเนื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ กลุ่มมือปืนรับจ้างและค้าอาวุธสงคราม ที่เป็นเหตุความรุนแรงในพื้นที่ กลุ่มอิทธิพลที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และยังคงปรากฏการเคลื่อนไหวเอารัดเอาเปรียบประชาชน  เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิและมีเสรีภาพอันชอบธรรม สามารถประกอบสัมมาชีพได้อย่างเสมอภาคและปลอดภัย ทั้งนี้ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปแสวงประโยชน์และเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด 

สำหรับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขอให้ทุกส่วนราชการ ปรับแผนบรรเทาสาธารณภัยให้รองรับกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้สามารถตอบสนองและรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อบรรเทาความเสียหายในพื้นที่ พร้อมทั้ง ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม โดยร่วมสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาจากชาวประมง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาประมงที่มุ่งความยั่งยืนไปด้วยกัน