ไม่พบผลการค้นหา
กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปรับเพิ่มค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำเป็นหลังละไม่เกิน 49,500 บาท เริ่ม 1 พ.ย.นี้

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 27 กำหนดให้การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยบทเฉพาะกาลได้กำหนดให้ระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน

กรมบัญชีกลาง อาศัยอำนาจตามความข้อ 27 ของระเบียบดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านการดำรงชีพ 2.ด้านสังคมสงเคราะห์ 3.ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 4.ด้านการเกษตร 5.ด้านบรรเทาสาธารณภัย และ 6.ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์แต่ละด้านให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เช่น สามารถเบิกจ่ายค่าจัดหาวัสดุ ได้แก่ กระสอบ ทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไม้แบบ เพื่อนำไปแก้ไขเหตุการณ์กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่จะทำความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์ หรือความเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม

“สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือในลักษณะที่จ่ายเป็นเงินมีการปรับปรุงบางรายการ เช่น ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง จากเดิมหลังละไม่เกิน 33,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นหลังละไม่เกิน 49,500 บาท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 127 7000 ต่อ 4320 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :