ไม่พบผลการค้นหา
ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นครูไทยปี 2562 พบจุดเด่นเรื่องความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ขยันอดทนเสียสละ แต่จุดด้อย คือ ขาดทักษะด้านเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำดัชนี "ความเชื่อมั่นครูไทย" ปี 2562 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,123 คน ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2562 – 13 ม.ค. 2563 โดยเน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชนและการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาประเทศ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 อาทิ การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ, ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลข่าวสาร, มีความเป็นผู้นำ, ความรู้ความสามารถในการสอน, การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ, ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติต่อสังคม, การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง, การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ, มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ, เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และบุคคลรอบข้าง, การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกศิษย์และบุคคลรอบข้าง ฯลฯ

ผลสำรวจพบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นดัชนีครูไทยปี 2562 ผ่านทุกตัวชี้วัด ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 6.25 คะแนนน้อยกว่าปี 2561 ได้ 6.48 คะแนน มีเพียงประเด็นเดียวคือ "มีความเป็นผู้นำ" ที่คะแนนมากขึ้นกว่าเดิม โดยปี 2561 ได้ 6.51 คะแนน เพิ่มเป็น 6.54 คะแนน

สำหรับจุดเด่นของครูไทยในปี 2562 อันดับ 1 มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ร้อยละ 36.31, อันดับ 2 ขยันอดทน เสียสละ ต้องรับผิดชอบงานหลายๆ อย่าง ร้อยละ 21.14 ,อันดับ 3 ให้การอบรมสั่งสอนที่ดี ไม่ยึดติดความคิดแบบเดิม ร้อยละ17.04 ,อันดับ 4 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น ร้อยละ 13.88 ,และอันดับ 5 มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้ให้ความรักความห่วงใย ร้อยละ 11.63 

ส่วนจุดด้อยของครูไทยในปี 2562 อันดับ 1 ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 33.12 ,อันดับ 2 ขาดการควบคุมอารมณ์ ยังคงใช้คำพูดและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 20.00 ,อันดับ 3 มีปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 18.52 ,อันดับ 4 ไม่มีเวลาดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ร้อยละ16.90 , อันดับ 5 สั่งงาน สั่งการบ้านเยอะ ไม่สอนให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 11.46