ไม่พบผลการค้นหา
คณะรัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) สร้างพันธมิตรเครือข่ายจังหวัดนนทบุรีขับเคลื่อน SDGs

ตามที่คณะรัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 1 No Poverty และ เป้าหมายที่ 2 Zero Hunger โดยเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำโดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ ดร.นิสรา ใจซื่อ ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล  ได้ประชุมหารือร่วมกับ “จังหวัดนนทบุรี”  โดยนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางระพีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี โดยข้อสรุปจากการประชุม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU จะช่วยขับเคลื่อนการลดความยากจนและภาวะการขาดแคลนอาหารและการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มยากไร้ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ในมิติต่างๆ ซึ่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU จะบริการวิชาการให้สังคมโดยทำการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนวทางเพื่อการลดความยากจน ความทุกข์ยากให้กับจังหวัดนนทบุรีต่อไป

ทั้งนี้ SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015  ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนด ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศต่างๆ นําไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 – สิงหาคม 2573) แก่นสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) สามารถสรุปได้ด้วยวลีสั้น ๆ ว่า “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สำหรับเป้าหมายที่ 1 คือ การยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (End poverty in all its forms everywhere) ส่วนเป้าหมายที่ 2 คือ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

15051.jpg1111478_0.jpg