ไม่พบผลการค้นหา
ก.แรงงาน ส่งผู้ช่วยปลัดฯ นำทีมต้อนรับ 91 แรงงานไทยจากอิสราเอล ให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์ จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เผยเวลานี้แรงงานไทยกลับบ้านแล้ว จำนวน 8,637 คน

3 พ.ย. 2566 เวลา 04.08 น. ไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ เดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและแจ้งความประสงค์เดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY085 จำนวน 91 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ  

โดยกระทรวงแรงงานได้มีการตั้งโต๊ะ ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดด้วย

ไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลอย่างใกล้ชิด และในวันนี้ผมได้มอบหมายให้เดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ LY085 จำนวน 91 คน  

“ความคืบหน้าสถานการณ์แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลแล้วนั้น ขณะนี้ มีแรงงานเดินทางกลับถึงไทยแล้วทั้งสิ้น 53 เที่ยวบิน จำนวน 8,637 คน อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์ในอิสราเอลมีแนวโน้มรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแรงงานไทย จึงขอให้แรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอลเปลี่ยนใจและเดินทางกลับไทยก่อนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด” ไพโรจน์ กล่าวท้ายที่สุด